سرعت تسمه نقاله / محاسبه ظرفیت تسمه نقاله

محاسبه سرعت تسمه نقاله-پارامترهای طراحی نوار نقاله

سرعت تسمه نقاله-ظرفیت و عرض نوار نقاله

سرعت تسمه نقاله:ویژگی های مواد به عنوان اولین گام برای انجام طراحی ساختمان نوار نقاله مورد بررسی قرار میگیرد. گام بعدی برای انجام طراحی محاسبات مربوط به نوار نقاله، تعیین پارامترهای پایه طراحی است.
این پارامترها شامل ظرفیت باربری، سرعت نوار نقاله و عرض نوار هستند که وابستگی تنگاتنگی با یکدیگر دارند به گونه ای که تعیین یکی از آنها بدون در نظر گرفتن دو پارامتر دیگر امکان پذیر نیست.

لیست قیمت و مشخصات تسمه نقاله

تسمه نقاله

محاسبه عرض تسمه نقاله :

عرض نوار معمولا با واحد اینچ بیان می شود.( عرض های نوار ۱۸، ۲۴، ۳۰، ۳۶، ۴۲، ۵۴، ۶۰، ۷۲، ۸۴ و ۹۶ اینچ هستند.)
به طور معمول، در یک سرعت مشخص، عرض و ظرفیت نوار نقاله توأما افزایش می یابد. در مورد نوارهای باریک تر و نقاله های بادی ممکن است اندازه قطعات برای عرض نوار تعیین کننده باشد.
عرض نوار باید به اندازه ای باشد که مواد حمل شده با هر ترکیبی از قطعات درشت و ریز خیلی به لبه نوار نزدیک نشوند. علاوه بر این ابعاد داخلی شوتهای بارگیری و فاصله بین دیواره های نگهدارنده جانبی بایستی برای عبور بدون گیر ترکیبات مختلف مواد کافی باشد.

لیست قیمت و مشخصات رولیک

رولیک

اندازه قطعات :

اندازه قطعات بر روی مشخصات نوار ،غلتک های انتهایی و قرقره های باربر مؤثر است. یک راه تعیین عرض نوار استفاده از رابطه تجربی بین اندازه قطعات و عرض نوار است.
در این روش حداکثر اندازه پیشنهادی قطعات برای عرضهای مختلف نوار به شرح زیر مشخص می شود.

  • برای زاویه اضافه بار ۲۰درجه، با ۱۰٪ قطعات درشت و ۹۰٪ دانه ریز حداکثر اندازه پیشنهادی قطعاتی یک سوم عرض نوار (۳/b) و با ۱۰۰٪ قطعات درشت و بدون دانه های ریز حداکثر اندازه پیشنهادی قطعات یک پنجم عرض نوار (۵/b).
  • برای زاویه اضافه بار ۳۰درجه، با ۱۰٪ قطعات درشت و ۹۰٪ دانه ریز، حداکثر اندازه پیشنهادی قطعات یک ششم عرض نوار (۶/b).
  • با ۱۰۰٪ قطعات درشت و بدون دانه ریز، حداکثر اندازه پیشنهادی قطعات یک دهم عرض نوار (۱۰/b).

راه دیگر برای تعیین عرض نوار برای اندازه قطعات معین در شکل روبه رو نشان داده شده است. این نمودار ساده عرض لازم نوار برای اندازه قطعات داده شده، برای نسبت های مختلف قطعات درشت به ریز دانه و برای زوایای مختلف اضافه بار را نشان می دهد.

عرض نوار نقاله براساس اندازه قطعات

سرعت تسمه نقاله-سرعت نوار نقاله :

سرعت تسمه نقاله و ریگلاژ تسمه نقاله بستگی زیادی به مشخصات مواد حمل شونده، ظرفیت مورد نظر و کشش های اعمال شده به نوار دارد.
مواد پودری باید با سرعتی حمل شوند که به ویژه در نقاط بارگیری و تخلیه حداقل گردوغبار را تولید کنند. مواد شکننده نیز سرعت نوار را محدود می کنند. در این حالت سرعت باید در حدی باشد که مواد شکننده در نقاط بارگیری و تخلیه و هنگام عبور نوار و مواد از روی قرقره ها دچار خردایش ناخواسته نشوند.
مواد نوک تیز و سنگین بایستی با سرعت های متوسط حمل شوند زیرا لبه های تیز باعث سایش بیش از حد نوار، به ویژه در حالتی که سرعت بارگیری مواد در جهت حرکت نوار بسیار کمتر از سرعت نوار باشد، می شوند.
[ توصیه های لازم درباره عرض و سرعت حداکثر نوار در تصویر زیر آورده شده است. البته درشرایط مطلوب بارگیری و انتقال برای نوار نقاله های معمولی عریض تر از ۳۰ اینچ، سرعت های مورد استفاده برای مواد ریزدانه، ماسه روان، زغالسنگ، خاک و قطعات کوچک و سنگ خرد شده بیش از مقادیر ارائه شده در تصویر شماره ۲ است.]

افزایش سرعت نوار نقاله اجازه میدهد تا عرض و کشش نوار کاهش یابد. اما در مقابل این مزایا، معایبی مانند افزایش سایندگی نوار، خرد شدن مواد، افت انرژی به علت مقاومت هوا، ضربه قطعات به قرقره های باربر و در مجموع کاهش عمر تمام اجزاء نوار نقاله را به همراه دارد.
در زمان انتخاب سرعت نوار نقاله طراحی سطح بارگیری و تخلیه مواد از طبلک سر نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.
اگر مواد خشک و ریزدانه و سرعت تسمه نقاله بالا باشد، ممکن است گردو غبار تولید شده بیش از اندازه مجاز باشد. بعلاوه، اگر مواد سنگین باشند یا حاوی قطعات بزرگ یا زاویه دار و تیز باشند، سرعت تخلیه بالا ممکن است باعث سایش بیش از حد شوتهای تخلیه و انتقال شود.

سرعت های حداکثر پیشنهادی برای نوار نقاله

ظرفیت نوار نقاله :

برای یک سرعت معین، ظرفیت نوار نقاله با افزایش عرض نوار افزایش می یابد. علاوه بر این بستگی به زاویه اضافه بار و شیب رولیک های جانبی قرقره های قوسی سه تایی نیز دارد.

سطح مقطع اسمی مواد روی نوار در صفحه ای عمود بر آن تعیین می شود. بر روی یک نوار نقاله سربالایی یا سرازیری، مواد در صفحه قائم تمایل به تطابق با زاویه اضافه بارشان دارند. این مسئله باعث کاهش سطح As مطابق با کسینوس زاویه شیب نوار می شود. اما در بیشتر مواد افت عملی ظرفیت اندک را به همراه دارد.

با فرض یک تغذیه یکنواخت برای نوار، سطح مقطع بار بر روی نوار نقاله تعیین کننده ظرفیت آن است. در این نوشته مقطع مواد با دو فرض تعیین می شود. اول اینکه بار روی نوار به لبه های آن نرسد. به عبارت دیگر فاصله بین لبه مواد و لبه نوار که (فاصله استاندارد از لبه)  نامیده می شود برابر با ۰/۹+اینچ۰/۵۵b (b عرض نوار بر حسب اینچ)
در نظر گرفته می شود.
دوم اینکه نقطه بالایی بار بر روی بخشی از دایره گذرنده از لبدهای بار و مماس با زاویه اضافه بار مواد قرار گیرد.

سطح مقطع بار و جداول ظرفیت نوار نقاله قوسی با سه رولیک یکسان و زاویه جانبی متفاوت

زاویه جانبی °20 – °35 – °45

سطح مقطع بار بر روی نوارهای قوسی :

با توجه به شکل روبه رو، سطح مقطع بار به دو بخش تقسیم می شود. یک سطح ذوزنقه، A5 و دیگری یک سطح قوسی شکل، A4 که سطح اضافه بار نامیده می شود مجموع دو سطح (As+Ab)برابر با A است که در واقع سطح مقطع كل است.

بر اساس تحلیل قرقره های قوسی سه تایی هم اندازه از سازندگان مختلف، طول سطح صاف در رولیک مرکزی۰/۳۷۱bاست .که در آن b عرض نوار بر حسب اینچ است.
تحلیل گرافیکی با مقیاس کامل از یک نوار ۵ لایه با پوشش های ۱/۸ و ۱/۳۲ اینچ، واقع بر روی قرقره های قوسی سه تایی، نشان میدهد که طول سطح صاف نوار در قرقره مرکزی ۱/۴ اینچ بزرگتر از طول قرقره است.

سطح مقطع بار برای نوارهای قوسی

نوار نقاله قوسی با سه رولیک یکسان با زاویه رولیک جانبی °20

.

نوار نقاله قوسی با سه رولیک با زاویه جانبی °20

نوار نقاله قوسی با سه رولیک یکسان با زاویه رولیک جانبی °35

نوار نقاله قوسی با سه رولیک با زاویه جانبی °35

 نوار نقاله قوسی با سه رولیک یکسان و زاویه جانبی °45

.

نوار نقاله قوسی با سه رولیک با زاویه جانبی °45

سطح مقطع بار و جدول ظرفیت نوار نقاله تخت بافاصله استاندارد از لبه

سطح مقطع بار بر روی نوارهای تخت :

جدول ظرفیت نوار نقاله تخت

 نحوه استفاده ازجدول های ظرفیت:

ظرفیت های نوار نقاله قوسی و تخت در جدول های (تصاویر) بالا به تفصیل آورده شده است. این جداول برای قرقره های ۲۰، ۳۵، ۴۵ و برای نوارهای تخت با زوایای اضافه بار مختلف و برای سرعت های مختلف با فاصله fpm ۱۰۰ تنظیم شده اند.

برای استفاده بهینه از این جداول هشت مرحله زیر بایستی رعایت شود:

۱- اضافه بار ماده مورد نظر را تعیین کنید (زاویه اضافه بار، به طور متوسط ۵ تا ۱۵ از زاویه قرار کوچکتر است.)

۲- دانسیته ماده مورد نظر را بر حسب پوند بر فوت مکعب ( lb/ft) تعیین کنید.

٣- شکل قرقره متناسب با ماده حمل شده و مسئله باربری را انتخاب کنید.

۴- «حداکثر سرعت تسمه نقاله » سرعت نور مناسب را انتخاب کنید.

۵- تناژ ماده حمل شده در ساعت (tph) را به فوت مکعب در ساعت (ft3/hr) تبدیل کنید.

۶- ظرفیت مورد نظر بر حسب فوت مکعب در ساعت را به ظرفیت معدل به ازای هر ۱۰۰fpmسرعت تبدیل کنید.

۷_با توجه به ظرفیت معادل ،عرض نوار مناسب را تعیین کنید.

۸- چنانچه ماده مورد نظر قطعه ای است، عرض نوار انتخابی را کنترل کنید. در مواردی که سرعتتسمه نقاله انتخابی نیاز به تجدید نظر داشته باشد ممکن است اندازه قطعات برای عرض نوار تعیین کننده باشد.