ابزارهای کنترل سرعت-کاهش و افزایش در نوار کانوایر ها


شروع به حرکت نوار نقاله اهمیت زیادی دارد این کار میتواند با استفاده از تجهیزات کنترل گشتاور،مکانیکی الکتریکی یا ترکیبی از هر دو انجام شود نوار.
نقاله هایی که دارای قوس قائم باشند یا در مسیرشان تریپر نصب شده باشد نیاز به شروع به حرکت نرم ،دارند زیرا شروع خیلی سریع میتواند باعث بلند شدن نوار از روی نقاله های که دارای قوس قائم باشند یادر مسیرشان تریپر نصب شده باشد.نیاز به شروع به حرکت نرم دارند.زیرا شروع خیلی سریع می تواند باعث بلند شدن نوار از روی قرقره ها شود.

ابزارهای افزایش سرعت کاهش سرعت و کنترل گشتاور در نوار نقاله ها و کانوایر ها 

1-افزایش سرعت کنترل شده 


افزایش سرعت را میتوان با انواع متعددی از ابزارهای الکتریکی کنترل کرد.
موتورهای با روتور پیچشی با استارت پله ای با این نوع موتورها می توان با افزودن مقاومت خارجی به سیم پیچ موتور گشتاور شروع به حرکت را به طور پلهای کنترل کرد. این نوع ابزار کنترل الکتریکی طی سالیان متمادی برای سیستمهای نقاله بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است.


موتورهای القایی قفسی با اتوترانسفورمر  در تسمه نقاله ها 


روش دیگر کنترل گشتاور و به تبع آن کنترل زمان افزایش سرعت استفاده از یک موتور القایی گشتاور نرمال یا بالا با اتوترانسفورمر است گشتاور شروع به حرکت بایستی کنترل شود. زیرا امکان دارد که در نقاله های افقی یا سربالا این گشتاور به علت کاهش ولتاژ اولیه برای غلبه بر اصطکاک استاتیکی ناکافی باشد.


کوپلینگ جریان چرخشی 

ابزارهای الکترومغناطیسی هستند که از سه بخش اساسی تشکیل یافته اند یک روتور که از قطعات چند قطبی ساخته شده است و به یک محور محکم شده است. استوانه آهنی توخالی یا طبلکی که دور روتور را احاطه کرده است و به یک محور دیگر محکم شده است و یک سیم پیچ الکترومغناطیسی ثابت که هم روتور و هم طبلک را احاطه کرده و تأمین کننده میدان مغناطیسی برای آنهاست.
سیم پیچ الکترومغناطیسی توسط یک منبع جریان مستقیم در قدرت کم راه اندازی می شود. زمانی که روتور یا طبلک میچرخند جریانهای چرخشی القاء میشوند.

این جریانهای چرخشی میدان ثانویهای برقرار میکنند و در نتیجه گشتاوری بین روتور و طبلک به وجود میآورند عضو رانده (متحرک) یا خروجی هرگز سرعتی برابر عضو راننده (محرک) یا ورودی .ندارد این اختلاف ذاتی در سرعت، «لغزش » نامیده می شود. این افت لغزش به شکل حرارت ظاهر میشود و بایستی با استفاده از هوا یا آب خنک شود. در بخش محرکه ،نوار کوپلینگ جریان چرخشی بین موتور قفسی و کاهنده دور در محور موتور و در محور ورودی کاهنده دور قرار گرفته است.

از آنجا که درجه القای سیم پیچ تعیین کننده لغزش بین اعضای رانده و راننده است لذا آشکار است که کوپلینگهای جریان چرخشی امکان افزایش سرعت کنترل شده را به نحو مطلوب فراهم میکنند. القای سیم پیچ را میتوان در یک زمان محدود افزایش داد یا اینکه نسبت به سرعت سنج یا کنترل و تنظیم ،سرعت تنظیم کرد. برای تنظیم القای سیم پیچ میتوان از کنترلهای الکترونیکی پیچیده استفاده کرد.


کوپلینگهای جریان چرخشی در نوارنقاله ها مزایای متعددی دارند

(۱) به القای توان پایین برای سیم پیچ نیاز دارند. (۲) شروع به حرکت نرم و کنترل شده ای را فراهم میکنند .(۳) موتور میتواند بدون اتصال به بار به حرکت درآمده و افزایش سرعت یابد. در صورتی که شروع و توقف مکرر مورد نیاز باشد موتور میتواند به طور پیوسته کار کند. (۴) دستیابی به سرعت متغیر امکان پذیر ،است هر چند در سرعت متغیر لغزش اضافی حرارت بیشتری به وجود میآورد که البته بایستی کاهش داده شود. (۵) امکان استفاده از موتورهای قفسی و استارترهای خطی را امکان پذیر می سازد. (۶) یک کوپلینگ اصلاح شده میتواند به عنوان یک ترمز کاهنده سرعت البته نه یک ترمز 
بازداشتی استفاده شود.

معایب کوپلینگهای جریان چرخشی عبارتند از

(۱) نیاز به فضای اضافی (۲) اندازه های بزرگتر آنها نیاز به خنک کردن با آب دارند (۳ )عموماً گران تر از موتورهای با روتور پیچشی و استارتهای با کاهش ولتاژ هستند.

نوار نقاله ساختمان طراحی محاسبات


کوپلینگهای سیالی

مکانیزم های دو قطعه ای مکانیکی هستند که از یک چرخ پره دار راننده و یک چرخ پره دار رانده که هر دو در محفظه ای پر از روغن قرار دارند .
چرخ راننده به محور راننده (ورودی و چرخ رانده به محور رانده )خروجی متصل شده اند. در بخشهای محرکه نوار نقاله کوپلینگ سیالی معمولاً بین موتور و کاهنده دور قرار میگیرد زمانی که چرخ راننده میچرخد، روغن به پیرامون آن پرتاب میشود و به پره های چرخ رانده برخورد میکند و در نتیجه گشتاوری متناسب با وزن و سرعت جریان سیال فراهم میکند. کوپلینگ سیالی اساساً یک کلاچ لغزشی است و همانند کوپلینگ جریان چرخشی لغزش به صورت حرارت ظاهر می شود. برخلاف انواع ،الکتریکی به عنوان یک وسیله چند سرعته مورد استفاده قرار نمی گیرد.


کاربرد عمده این کوپلینگها در نوار نقاله های ظرفیت بالا و وظیفه سنگین است در صورت به کارگیری ،مناسب یک کوپلینگ سیالی میتواند تحت بار زیاد افزایش سرعت نرم و مطلوبی را ایجاد نماید دور موتور قبل از درگیر شدن بار تا نقطه ای نزدیک گشتاور حداکثر بالا میرود. این مسئله موتورهای قفسی استاندارد را در صورتی که گشتاور حداکثر آنها حدود 200گشتاور حداکثر بار،باشد به عنوان یک محرک ایده آل مطرح می کند. کوپلینگ سیالی امکان استفاده از موتورهای قفسی با استارترهای خطی را فراهم می کند. به علاوه به فضای کمتری نسبت به کوپلینگ جریان چرخشی نیاز دارد.


کوپلینگ هیدورلیک سرعت متغیر در کانوایر

این ابزارها کاربرد بسیار موفقیت آمیز به ویژه در اروپا داشتهاند کوپلینگ سرعت متغیر هیدرولیک از یک کوپلینگ سیالی با محورهای ورودی و خروجی مبدل ،حرارتی پمپ روغن و کنترل مربوطه تشکیل شده است مقدار روغن در کوپلینگ متغیر است. کنترل میتواند دستی یا کاملاً اتوماتیک باشد. تغییر دور در محدوده بیش از 4:1 امکان پذیر است. این ابزار هیدرولیک بیشتر ویژگی های کوبلینگ جریان چرخشی را دارد. 

کوپلینگهای سیالی خشک

مشابه کوپلینگهای سیالی روغنی هستند با این تفاوت که از محفظه ای که به محور موتور جفت شده و روتوری که به بار متصل شده تشکیل شده اند .محفظه به جای سیال از باری از ساچمههای فولادی تشکیل شده است. زمانی که موتور شروع به حرکت میکند نیروی گریز از مرکز ساچمه های فولادی را به سطح داخلی محفظه جایی که به دور تا دور روتور متصل شده پرتاب می کند. قبل از درگیر شدن ،نهایی مقدار لغزش بین محفظه و روتور صورت می گیرد به این ترتیب توان از روتور به بار انتقال داده می شود. مقدار بار ساچمه های فولادی تعیین کننده گشتاور در مدت افزایش سرعت است. به علاوه میتواند تعیین کننده حد گشتاور این کوپلینگ باشد.


کوپلینگ های سیالی متفرقه

مشابه کوپلینگهای سیالی خشک هستند با این تفاوت که در عوض ساچمه های فولادی از سیال سیلیکون جیوه و غیره استفاده می کنند.


کوپلینگهای کلاچ دار گریز از مرکز برایشروع نرم در نوار نقاله ها

از یک توپی ،راننده یک غلاف یا طبلک رانده و یک سری کفشک هایی که به توپی متصل بوده یا توسط آن به حرکت درآورده میشوند تشکیل شده است سطح بیرونی کفشکها از پوشش ترمز پوشیده شده است توپی بر روی محور راننده و طبلک و رولیک بر روی محور رانده سوار شده اند. زمانی که توپی میچرخد نیروی گریز از مرکز کفشکها را وادار به حرکت به سمت بیرون و به طرف سطح داخلی طبلک میکند. به این ترتیب توان به بار انتقال داده می.شود لغزش اتفاق میافتد و باعث شروع به حرکت نرم میشود.


چرخ لنگر 

کنترل مکانیکی شروع و توقف میتواند توسط یک چرخ لنگر انجام شود در نتیجه زمان شروع به حرکت و همچنین گشتاور ورودی به سیستم نوار نقاله به علاوه زمان و مسافت توقف را افزایش میدهد.
کلاچ های مکانیکی این وسیله میتواند گشتاور شروع به حرکت را به طور مؤثر کنترل کند. در نتیجه مقدار گشتاور و شدت اعمال آن را کنترل کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *