کشش تسمه نقاله/حداکثروحداقل کشش تسمه نوار نقاله

کشش و نصب تسمه نوار نقاله

محاسبات کشش برای نوار نقاله

کشش تسمه نقاله

حداکثر کشش تسمه نقاله

کشش عملیاتی حداکثر نوار نقاله

 

در نقاله ها کشش عملیاتی حداکثر تسمه نقاله، حداکثر کششی است که در زمان حمل پیوسته مواد از نقطه بارگیری تا نقطه تخلیه، در نوار نقاله به وجود می آید. کشش عملیاتی حداکثر برای نوار نقاله های افقی یا سربالا معمولا در نقطه تخلیه و برای نوار نقاله های سرازیر مولد در نقطه بارگیری ایجاد می شود.

در نوار نقاله های ترکیبی، کشش عملیاتی حداکثر غالبا در هر جای ممکن است ایجاد شود. از آنجا که برای انتخاب نوار کشش عملیاتی حداکثر بایستی معین باشد، لذا موقعیت و مقدار آن باید تعیین شود.

در نوار نقاله هایی که مقاطع افقی و پایین رو، یا افقی و بالارو دارند.، کشش حداکثر می تواند در نقطه ای غیر از غلتک نوار نقاله انتهایی ایجاد شود. در این حالت کشش های نوار را می توان با در نظر گرفتن مقاطع افقی و شیب دار به عنوان نوار نقاله های جداگانه، محاسبه کرد.

کشش عملیاتی گذرای حداکثردر تسمه نوار نقاله (کشش عملیاتی گذرای) حداکثر کشش عملیاتی گذرای حداکثر نوار، حداکثر کششی است. که تنها در زمان کوتاهی ایجاد می شود.

به عنوان مثال، نوار نقاله ای با مقطعی که دارای یک سربالایی یا یک سرازیری و سپس سرازیری دیگر است. ممکن است فقط زمانی که قسمت سربالایی پر و سرازیری خالی است کشش عملیاتی بزرگ تری ایجاد کند. این کشش های عملیاتی گذرای حداکثر بایستی در انتخاب نوار و بخش های متحرک نوار در نظر گرفته شوند.