مواد روی تسمه نقاله / ارزیابی قرار گیری مواد روی تسمه نوار نقاله

قرارگیری مواد روی تسمه نقاله

 

ویژگی های مواد حمل شونده

 

طراحی نوار نقاله با ارزیابی دقیق ویژگی های مواد مورد حمل شروع می شود. این ویژگی ها تعیین کننده وضعیت قرارگیری و سطح مقطع مواد در روی نوار است. . .

 

 

ویژگی های فیزیکی مواد

 

برای مواد حمل شونده ویژگی های فیزیکی مختلفی مطرح می شود. برخی از این ویژگی ها که در رابطه با طراحی نوار اهمیت می یابند نیاز به تعریف دارند.

.

 زاویه قرار : زاویه ای است که سطح طبیعی و آزاد یک کپه با سطح افقی بوجود می آورد.

.زاویه اضافه بار : یک ماده زاویه ای است که بین سطح مواد واقع بر روی یک نوار نقاله در حال کار و سطح افق در نظر گرفته می شود. این زاویه معمولا ۵ تا ۱۵ کمتر از زاویه قرار است. در مورد برخی مواد ممکن است تا ۲۰ کمتر باشد. .

روانی: روانی یک ماده، که با زاویه قرار و زاویه اضافه بار مشخص می شود، تعیین کننده سطح مقطع باری است که می تواند با ایمنی روی نوار حمل شود. روانی به ویژگی هایی از مواد مانند اندازه و شکل قطعات ریز و درشت، زبر یا صاف بودن سطح ذرات، نسبت قطعات ریز و درشت موجود، و رطوبت محتوی مواد بستگی دارد.  .

. وزن مخصوص مواد، میزان غبار، رطوبت، چسبندگی، سایندگی، سرعت تسمه نقاله خورندگی شیمیایی و درجه حرارت آن نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. ویژگی های برخی مواد در شرایط مختلف حمل، رطوبت هوا یا ذخیره طولانی مدت تغییر می کند که بایستی مدنظر قرار گیرد. در برخی موارد نیز ممکن است انجام آزمایشات دقیق برای تعیین ویژگی های مواد تحت شرایط مورد نظر ضرورت یابد. . .

 

 

رفتار مواد روی یک نوار در حال کار

 

. باید توجه داشت که ویژگی های معمول مواد به میزان قابل توجهی تحت تأثیر مسافت جابجایی، شیب و سرعت تسمه نقاله است. با عبور پی در پی نوار از روی رولیک ها، مواد روی آن به لرزش در می آیند. این لرزش تمایل به انتقال قطعات بزرگتر به سمت بالا به سطح بار و قطعات کوچکتر و نرمه ها به سمت پایین دارد. علاوه بر این، تمایل به صاف کردن سطح مواد و به بیان دیگر کاهش زاویه اضافه بار دارد. علت کوچکتر بودن این زاویه از زاویه قرار نیز همین نکته است. سرعت دادن مواد در زمان بارگیری نوار باعث آشفتگی مواد می شود. سرعت قائم مواد در زمان بارگیری بایستی توسط ساختمان ارتجاعی نوار نقاله و قرقره های ضربه گیر واقع در زیر محل بارگیری خنثی شود. در این فرآیند افزایش بیشتری در آشفتگی مواد به وجود می آید.