اندازه گیری گام رزوه پیچ/گام پیچ ها با روش سه سیم

فرمول گام پیچ-اندازه گیری رزوه پیچ ها و اتصالات رزوه ای

با استفاده از روش سه سیم

اندازه گیری گام رزوه ها

برای اندازه گیری قطر گام رزوه ها می توان از گیجهای متعددی استفاده کرد که یکی از این گیجهای اندازه گیری میکرومتر رزوه می باشد. که از یک فک ثابت نوک تیز و یک زبانه متحرک برای اندازه گیری قطر کوچک یک رزوه خارجی استفاده می کند.

روش دیگر برای اندازه گیری قطر مورد نظر یک رزوه این است که سیمی با قطر مشخص را در سه محل متفاوت از رزوه قرار داده و سپس با استفاده از یک میکرومتر فاصله مابین سیمها را همانطور که در شکل نشان داده شده است، اندازه گرفت.

نکته کلیدی در بدست آوردن مقدار دقیق قطر موردنظر از رزوه پیچ ها و اتصالات رزوه ای در این روش، انتخاب اندازه مناسبی از سیم برای اندازه گیری می باشد. بهترین اندازه سیمها برای عمل اندازه گیری، اندازه ای می باشند که با رزوه در قطر گام آن در تماس باشند.

میزان اندازه گیری بسته به اندازه زاویه رزوه متفاوت خواهد بود.

بهترین اندازه سیم را می توان از طریق معادله زیر بدست آورد.

این معادله مقدار ثابتی را برای زاویه رزوه بدست میدهد و سپس با تقسیم این مقدار ثابت بر گام رزوه (تعداد دندانه در هر اینچ)، اندازه مناسب سیم بدست می آید.

اندازه گیر گام رزوه ها

مقدار ثابت =(1/2)×0.5 زاویه رزوه برحسب ثانية برای رزوه های °60، بهترین اندازه سیم برابر خواهد بود با : گام ÷ 0.57735 ، و برای رزوه های °55 نیز این مقدار برابر خواهد بود. با : گام ÷ 0.56369. 

بنابر این بهترین اندازه سیم برای اندازه گیری رزوه ای 24×7 / 16 . را می توان از طریق تقسیم عدد ثابت بر گام آن بدست آورد. 

به عبارت دیگر خواهیم داشت:
0 . 02405625 = 24 ÷ 0. 57735 اندازه های مناسب برای قطر سیم و مقادیر ثابت برای رزوه های یونیفاید در جدول ۱ – ۶ آورده شده اند.  
این مقادیر برای رزوه های متریک در جدول۲ – ۶ آورده شده اند. 

مقادیر ثابت متریک از معادله دیگری بدست می آیند که مبنای این معادله نیز اندازه گام و قطر سیم نسبت به تعداد رزوه ها در هر اینچ می باشد. سیم های مورد استفاده در این روش از اندازه گیری رزوه می بایست سخت کاری شده و صیقلی با دقت 0. 0002 اینچ باشند.

پس از اینکه سه سیم با قطر یکسان انتخاب شدند، آنها را در سه محل از شیارهای رزوه قرار میدهند. سپس فک ثابت و متحرک میکرومتر مابین این سه سیم قرار گرفته و اندازه مابین آنها گرفته میشود.

در صورتیکه رزوه دارای ابعاد نهایی صحیحی باشد، برای اینکه معلوم شود اندازه خوانده شده توسط میکرومتر صحیح است می توان از معادلات زیر استفاده کرد.

مطالب مرتبط

سایز آچار پیچ

محاسبه گام رزوه ها – اندازه گام رزوه پیچ ها

M = (D+3W) – (1.5155 : P)

که در آن :

M = اندازه ای که توسط میکرومتر خوانده می شود، برحسب اینچ D= قطر خارجی رزوه، برحسب اینچ
W = قطر بهترین اندازه سیم
P = اندازه گام (تعداد دندانه در هر اینچ) برای رزوههای

برای رزوه های متریک داریم :

M=P+C

که در آن :
M = اندازه ای که توسط میکرومتر خوانده می شود، برحسب میلی متر
P = اندازه گام، برحسب میلی متر
C = (مقدار ثابت )

اندازه های گام، بهترین اندازه سیم و مقدار ثابت برحسب میلی متر و همین مقادیر برحسب اینچ آورده شده اند. با استفاده از این مقادیر می توان مقدار M را بدست .

جدول اندازه گیری گام با روش سه سیم برای رزوه های یونیفاید
اندازه مناسب سیمگاماندازه مناسب سیمگام
0.028868200.1283004.5
0.026243220.1154705
0.024056240.1049735.5
0.022205260.0962256
0.021383270.0824787
0.020619280.0769807.5
0.019245300.0721698
0.018042320.0641509
0.016037360.05773510
0.014434400.05253811
0.013121440.05020411.5
0.012028480.04811212
0.011547500.04441113
0.010310560.04123914
0.090211640.03608416
0.08018720.03207518