گشتاور پیچ و مهره چیست؟ – محاسبه گشتاور پیچ رزوه کبریتی

گشتاور به زبان ساده نتیجه حاصل از چرخش است. (شکل 1) از آنجائیکه چرخش نیاز به نیروی گردان دارد، گشتاور در جهت گردش حاصل از نیرو بدست می آید. 

 

واحد اندازه گیری گشتاور – فرمول محاسبه گشتاور

به عبارتی یک پیچ مهره خور یا اتصالات دیگر وقتی به اندازه معینی گشتاور دارند که برای انجام صحیح وظیفه شان تحت کشش صحیحی قرار گرفته اند. گشتاور با اندازه گیری میزان چرخش یک قطعه با نیروی اعمال شده جهت چرخش آن نسبت به نقطه ابتدایی مشخص می شود.

گشتاور یا چرخش تحت نیرو
شکل 1 - گشتاور یا چرخش تحت نیرو

 نیروی چرخش با واحدهای معمولی وزن مانند ،پوند، انس ، گرم یا کیلوگرم و فاصله با واحدهای طول مانند اینچ ، فوت ، سانتیمتر یا متر نشان داده می شوند. گشتاور بوسیله این دو واحد اندازه گیری مشخص میشود.

یعنی:
فاصله جابجائی x نیرو = گشتاور 

در (شکل ۲)فرمول ابتدایی محاسبه گشتاور که یک نوع اندازه گیری کار نیز میباشد در مثالی نشان داده شده است.

شکل 2 - چگونگی اندازه گشتاور

گشتاور پیچ و مهره های محور کامیون

برای پیچ و مهره‌های محور کامیون، گشتاور تعیین شده بستگی به قطر کرپی پیچ ها دارد. اگر قطر کرپی پیچ ها ۹/۱۶ اینچ باشد، گشتاور باید بین ۶۵ تا ۹۵ فوت باشد و اگر قطر پیچ ها ۳/۸ اینچ باشد، گشتاور باید بین ۳۰ تا ۵۰ فوت باشد.

گشتاور در اتصالات – گشتاور کشندگی در پیچ ها

گشتاور با نام واحدهای بکار رفته برای اندازه گیری آن توصیف میشود بطور مثال اگرنیرو با پوند و فاصله با فوت اندازه گیری ،شود گشتاور حاصل با پوند – فوت یا فوت پوند) مشخص میشود در سیستم متریک نیرو معمولاً ابتدا آورده می شود. 


توجه: در سیستم متریک نیوتن (N) واحد اندازه گیری نیرو است و شامل وزن و شتاب جاذبه می شود. 
(فاکتور جاذبه) ( ۹/۸۱) Kg) x) وزن = نیوتن 
بدین ترتیب گشتاور روشی ساده برای مشخص کردن کشش یا کشندگی میباشد.

مهندسین با انجام آزمایشات و محاسبات خود در یافته اند که گشتاور مناسب برای بکارگیری در اتصالات به چه میزان است. 
اگر گشتاور مناسب در یک پیچ سر سیلندر – اینچ۵/۸اعمال شده باشد به اندازه “۰٫۰۱۵( ۰/۳۸ mm)  (شکل۳) تحت کشندگی قرار خواهد داشت.

کشندگی در یک پیچ نمونه
شکل 3 - کشندگی در یک پیچ نمونه