اسفاده از خرده لاستیک در قیر

استفاده از خرده لاستیک بر قیر و

(2012,Galal Ali Mona Nourelhuda به بررسی تأثیرانواع  خرده لاستیک مانند تایر ها و تسمه های و بلت نقاله ها  بر قیر و مخلوط آسفالت گرم می پردازند. این محققین ساختار و عملکرد جاده هایی در سودان را که از قیر اصلاح شده آسفالت لاستیک استفاده شده بود و در سطوح دو لایه ای با پوشش شنی مخلوط گرم با دانه بندی گسسته و غشاء میان لایه ای جذب کننده انرژی (SAMI) مورد استفاده قرار گرفته بود ارزیابی
کردند.

بررسی تاثیر خرده لاستیک و تسمه های لاستیکی بر قیر و مخلوط آسفالت گرم

بررسیها روی این مخلوطهای روسازی که شامل 7-8% قیر آسفالت لاستیک (AR) (شامل 83 -80% آسفالت گرم و 17-20 %خرده (لاستیک بود نشان از کاهش چشمگیر هزینه ها، کاهش ضخامت لایه های روسازی و ایجاد سطوحی بسیار صاف و مناسب در برابر ترمز وسایل نقلیه بود. 

(2012,Mona Nourelhuda و Galal Ali برای بررسی عملکرد خرده لاستیک در راه یک سازه روسازی آزمایشی را در یک پارکینگ با حجم ترافیک و بارگذاری بالا آماده کردند تا سازه خود را با ساختارهای معمول بتن آسفالتی گرم HMA) به ضخامت 10cm مقایسه کنند. مخلوط آسفالت لاستیک (AR) این محققین شامل %20-17 وزن آسفالت آسفالت با درجه نفوذ 70-60 خرده لاستیک بود که با دانه بندی گسسته انتخاب شد و به ضخامت 4/5cm بروی لایه ای از بتن آسفالت گرم (ضخامت ocm که به عنوان یک میان لایه نازک غشاء جذب کننده انرژی (SAMI) قرار گرفته شد.  سپس در ادامه این لایه ها به روی لایه اساس متراکم شده با چگالی 98-100% و همچنین لایه زیراساس متراکم شده با چگالی %95 قرار داده شد. 
(2010, Adam and Osman نیز در پژوهش خود بهبود مشخصات فنی را با اضافه کردن15 25 %خرده ،لاستیک در مخلوط گرم آسفالت لاستیک بدست آورده بودند. همچنین بررسیها نشان داد استفاده از مخلوطهای آسفالت لاستیک (AR) باعث کاهش ضخامت روسازی و هزینه های ساخت می شود به طوری که یک لایه روسازی به ضخامت mm ٤٥ از مخلوط آسفالت لاستیک با دانه بندی گسسته معادل روسازی معمول با ضخامت 90mm خواهد بود. هزینه ساخت یک لایه روسازی به ضخامت mm50 از مخلوط معمول آسفالت بتن (AC’) با دانه بندی متراکم شده %30 بیشتر از هزینه ساخت مخلوط آسفالت بتنی با دانه بندی گسسته خواهد بود.

 مشخصات آزمایش مارشال روی مخلوطهای آسفالت لاستیک با دانه بندی گسسته 

همچنین بررسیهای خود را بروی مخلوط آسفالت لاستیک دو لایه ای با لایه پوشش شنی انجام دادند. خرده لاستیک استفاده شده در این مخلوط هم ۲۰-۱۷% وزن آسفالت انتخاب شد در لایه اول مخلوط آسفالت لاستیک (AR) بروی لایه اساس جاده ریخته شد و دانه های شنی با ابعاد ۰/۷۵ اینچ بروی مخلوط AR ریخته شدند و در پایان قیر اسفالت لاستیک روی مخلوط قرار گرفت. تا آماده لایه دوم باشد برای لایه دوم هم دقیقاً به همین ترتیب، ابتدا مخلوط AR بروی لایه اول ریخته شد و سپس دانه های شنی ابعاد) (075 اینچ روی نمونه ریخته شد و با قیر AR پوشش داده شد. برای اتمام و راه اندازی پروژه هم ملات اندود کدر لایه دوم را پوشاند بررسی های این محققین نشان داد استفاده از مخلوط آسفالت لاستیک دولایه ای با لایه پوشش شنی 20 هزینه های ساخت روسازی را در مقایسه با مخلوط متعارف روسازی کاهش میدهد.

کاربرد لاستیک بازیافتی در راه سازی

همچنین یک مخلوط AR دو لایه ای با پوشش شنی معادل یک مخلوط روسازی متعارف با ضخامت 50mm کارایی دارد. در پایان بررسی های نورالهدا و علی (2012) بروی پروژه روسازی آسفالت لاستیک (AR) نشان از کاهش ترکهای خستگی تا مقدار 15 کاهش ترکهای انعکاسی با توجه به افزایش یافتن مقاومت کشش روسازی زیاد شدن مقاومت سطح روسازی در برابر ترمزها و شیارهای جاده ای و همچنین از بین رفتن چاله ها در سطوح جاده بود. با توجه به اینکه در سودان برای اولین بار از مخلوطهای آسفالت لاستیک به عنوان سازه های روسازی در جاده ها استفاده شد سال 2006 و با عملکرد خوب این نوع مخلوطها تحقیقات میتواند برای جایگزین کردن آنها به جای روسازیهای متعارف در سودان ادامه یابد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *