سرعت تسمه نقاله ناودانی – سرعت نوار نقاله در معادن

 سرعت تسمه نقاله ناودانی و محاسبه سرعت انواع نوار نقاله های حمل مواد فله و پودری 

 خلاف جابه جایی محصولات واحد با تسمه نقاله که تعداد محصول منفرد عبوری از یک نقطه نرخ را تعیین میکند. در جابه جایی فله ای حجم یا وزن محصول عبوری از نقطه خاص را بر حسب فوت مکعب یا متر مکعب بر دقیقه یا پوند یا کیلوگرم در دقیقه یا تن در ساعت می سنجند.

در بررسی نرخ تسمه نقاله ناودانی باید مشخصات محصول را لحاظ کنیم. آیا محصول شامل اندازه ثابت یا کلوخه ای است؟ نهایت اندازه از کوچکترین ذره تا بزرگترین کلوخه چیست؟ در کنار طول پهنا ارتفاع و وزن در کاربردهای فله ای باید به خصوصیات فیزیکی دیگر نیز توجه کنیم. قابلیت جریان پذیری ذرات محصول برای حرکت نسبت به هم نقش مهمی بازی میکند. آیا مواد به صورت رشت های مانند الیاف چوب هستند که در همدیگر گیر کنند، یا چسبناک هستند که روی سطح انتقال جمع شوند؟

محاسبه نرخ سرعت تسمه نقاله ناودانی

نرخ سرعت تسمه نقاله ناودانی و کانوایر لوله ای با توجه به نرخ محصول که به کانوایر وارد میشود تعیین میشود. عوامل محدود کننده پهنای تسمه و سرعت می باشند. تسمه میتواند فقط قدری نگه داشته شود زیرا در سرعت پائین تر به صورت فیزیکی فضایی برای انباشتن محصول بیشتر روی تسمه وجود ندارد.
سرعت تسمه بر اساس سه معیار تعیین میشود :

  1. مشخصات محصولی که حمل می شود.
  2. کشش تسمه ای که استفاده میشود.
  3. ظرفیت مطلوب

تاثیر مشخصات محصول روی سرعت تسمه نقاله های معادن

اکنون چگونگی تاثیر مشخصات محصول روی سرعت تسمه تسمه نقاله ناودانی را بررسی می کنیم.

مشخصات محصول نقش مهمی در انتخاب سرعت تسمه بازی می کند. برخی از این اثرات ممکن است روشن نباشد. وقتی محصولات پودری یا سبک را بررسی میکنیم سرعت تسمه نقاله ناودانی  باید به قدر کافی پائین باشد تا ایجاد غبار به حداقل برسد یا مانع آن شود.
این موضوع در نقاط بارگیری و تخلیه به طور خاص آشکار است. محصولات شکننده ممکن است به سرعت تسمه پائینتر برای کاهش خرابی محصول در اثر ضربه در نقاط تخلیه و بارگیری نیاز داشته باشد محصولات سنگین و با لبه های تیز باید در سرعت های معتدل تر حمل شوند. سرعت بالاتر مانع میشود که لبه های تیز به پوشش تسمه به ویژه در نقطه بارگیری آسیب بزند. ورود محصول به تسمه نقاله ناودانی طوریکه سرسره شیبدار ورودی در جهت حرکت کانوایر باشد آسیب تسمه را حداقل میسازد.
وقتی شرایط مطلوب باشد سرعت تسمه نقاله ناودانی را میتوان افزایش داد. افزایش سرعت تسمه نقاله ناودانی اجازه میدهد که پهنای تسمه و همچنین کشش تسمه کاهش یابد در حالیکه همان نرخ بدست میآید سرعت تسمه نقاله ناودانی میتواند وقتی که محصولاتی ماسه نمناک خاک بدون کلوخه ،بزرگ و سنگهای خرد شده مد نظر باشد افزایش یابد. به هر حال سرعت بالاتر روی تسمه اثر سوء بیشتری بر جای گذاشته و سایش هرزگرد و تلفات مواد ناشی از غبار در نقطه انتقال و زمان محصول افزایش مییابد.چون ظرفیت بر اساس شکل محصول کپه شده روی تسمه محاسبه می شود. این محاسبات به شناخت فرم هندسی نیاز دارد.

در شکل زیر متغیرها به شرح زیر میباشند.

محاسبه سرعت تسمه نقاله های معادن و تسمه های حمل مواد فله ای

محاسبه سرعت نوار نقاله در معادن

B = زاویه سربار

a = زاویه هرزگرد
S = طول شيب
I = طول هرزگرد ،میانی
e = فاصله لبه تسمه تا مواد
b = پهنای تسمه
C = طول شیب در راستای افقی
W = پهنای سطح پر کردن
r = شعاع سطح سر بار
v = سرعت تسمه m/sec
d = چگالی ماده (kg/m3)

توجه شود که تمام ابعاد بر حسب میلیمتر میباشند

تسمه نقاله ناودانی
بارگذاری یک تسمه نقاله ناودانی

محاسبه سرعت تمه نقاله در معادن

e=0.055b+23mm (0.9″)
C=SX COS a
| = 0.371 b + 6 mm (0.25″)
f = s × sina
w = I +2c
s = 0.2595b – 26mm(1.025″)
AR = I x f مساحت مستطيل (DEFG)
AT = f x c مساحت مثلثهای (ADG) و (BEF )
Ar = r2 [πβ/18 – sin2β/2] مساحت سطح سربار (ABD)

 

توجه شود که برای تسمه تخت AR و AT صفر میباشد.

A = (AR + AT + As ) x 10_6 سطح کلی بر حـسب متر مربع
V = A x v x 3600 x d دبی بر حسب kg/h

برای تبدیل این مقدار به تن متریک بر ساعت (mph) به سادگی بر 1000 تقسیم شود.

 

محاسبه نرخ سرعت در نوار نقاله پیچی (تسمه نقاله لوله ای)

برای سرعت نقاله های پیچی، حجم حمل شده تابعی از قطر پیچ و قطر شفت می باشد. کانوایرهای پیچی در عملکرد تحت شرایط عادی نباید تا روی شفت و یاتاقانها از مواد پر باشند این میتواند عمر یاتاقانها را شدیداً کاهش دهد. معمولاً کانوایرهای پیچی بیش از 45 درصد پر نمیشوند. فرمول ظرفیت بر حسب فوت مکعب، با استفاده از RPM پیچ (N)، قطر پیچ (D) و قطر لوله یا شفت (DP) هر دو بر حسب اینچ و گام پیچ (P) بر حسب اینچ محاسبه میشود. (درصد بازگذاری (K) )

Nx0.7854(D²s-D²p )xP x K x 60 ÷ 1728 = ظرفيت

این ،فرمول ظرفیت کانوایر را در ساعت بر حسب (PM(N) داده شده تعیین می کند. باید به خاطر سپرد که این مقدار نمیتواند از حداکثر سرعت پیشنهادی بیشتر شود. برای تعیین RPM مورد نیاز (N) باید این فرمول را کمی تغییر دهیم تا ظرفیت بر حسب RPM بدست آید و سپس ظرفیت مورد نیاز  (CapR) بر عدد جدیدتقسیم شود.

NR = Capp XN Cap

این فرمول بر اساس یک نمونه خاص است که در آن گام پیچ برابر با قطر پیچ است . اگر گام متفاوت ،باشد ظرفیت بر اساس ضریب ظرفیت (CF) افزایش یا کاهش مییابد این ظرفیت میتواند با استفاده از قطر پیچ SD و گام P که هر دو بر حسب اینچ اندازه گیری میشود تعیین شود :

CF = SD/P

اگر نقاله پیچی نوع خاصی از پیچ به غیر از فرم استاندارد داشته باشد سازنده کانوایر میتواند CF را برای آن خاص به شما بدهد. بالابر سطلى نسبتاً ساده .است ظرفیت بر حسب کیلوگرم بر ساعت بر اساس حجم سطل ۷ بر حسب لیتر، گام سطلها p بر حسب تعداد سطل بر ،متر سرعت زنجیر یا تسمه ۷ بر حسب متر بر ثانیه و چگالی ماده d بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب استوار است.

3600 V xp x v x d x = ظرفیت

برای تبدیل به تن متریک در ساعت همانند ،قبل بر 1000 تقسیم شود.

● برای تعیین نرخ سرعت تسمه نقاله ناودانی مواد فله ای مختلف که در اینجا بررسی نشد باید با 09124224786 تماس بگیرید.