تمیز کردن تسمه نقاله برگشت – تمیز کردن نوار بازگشت

انواع روش های تمیز کردن تسمه نقاله

در یک نوار نقاله با طراحی مناسب، باز امکان ریزش مواد از لبه نوار در نقطه بارگیری یا هر جای دیگر نوار وجود دارد. چنانچه این نوع ریزش اتفاق بیفتد مواد روی تسمه نقاله بازگشت می ریزند و بین تسمه نقاله و طبلک دنباله گیر می افتند و باعث خسارت به آن با بر هم زدن مرکزیت نوار می شوند.

[ از دو روش صفحات میانی و تراشنده های نوار بازگشت برای رفع این مشکل استفاده میشود. ]

تسمه نقاله PU–PVC–لاستیکی

لیست قیمت +کاربرد

تسمه نقاله سطح تکیه گاهی و حرکت دهنده ای است که مواد را بر روی خود جای و جابجا می نماید.

صفحات میانی

( روش اول تمیزسازی نوار نقاله )


 صفحات میانی از صفحات مسطح – خم شده یا قوسی یا ورق های فلزی ساخته شده اند.
این وسایل عمل حفاظت را به نحو بسیار مطلوب هم در مقابل مواد ریخته شده و هم در مقابل عوامل جوی فراهم می کنند. بسته به تصمیم گیری طراح و ساختمان شاسی نگهدارنده، کم و بیش از یکی از سه نوع صفحات میانی نشان داده شده در [شکل۱] استفاده می شود.


تراشنده نوار بازگشت

( روش دوم تمیزسازی نوار نقاله )


در طرف رویی نوار بازگشت، درست در جلوی طبلک دنباله، مواد ریخته شده روی نوار بازگشت توسط تراشنده نوار بازگشت تراشیده می شوند و از گیر افتادن این مواد ریزشی بین نوار و طبلک دنباله جلوگیری می کند.
این تراشنده به شکل V با زاویه داخلی ۶۰ است. رأس آن به طرف سر نوار است. تراشنده بین طبلک دنباله و اولین رولیک بازگشت از طرف طبلک دنباله قرار می گیرد و توسط آن نگه داشته شود.