تمیز کردن تسمه نقاله برگشت – تمیز کردن نوار بازگشت

انواع روش های تراشنده نوارو تمیز کردن تسمه تسمه نقاله .در یک نوار نقاله با طراحی مناسب، باز امکان ریزش مواد از لبه تسمه در نقطه بارگیری یا هر جای دیگر نوار وجود دارد. چنانچه این نوع ریزش اتفاق بیفتد مواد روی تسمه بازگشت می ریزند و بین تسمه و طبلک دنباله گیر می افتند و باعث خسارت به آن با بر هم زدن مرکزیت تسمه نقاله می شوند.

[ از دو روش صفحات میانی و تراشنده نوار بازگشت برای رفع این مشکل و تمیز کردن تسمه نقاله استفاده میشود. ]

 ارزیابی قرار گیری مواد روی تسمه  طراحی نوار نقاله با ارزیابی دقیق ویژگی های مواد مورد حمل شروع می شود.
این ویژگی ها تعیین کننده وضعیت قرارگیری مواد روی نوار نقاله است.

تسمه نقاله پی وی سی سبز منجید دار

صفحات میانی جهت  تمیز کردن تسمه 

( روش اول تمیزکردن تسمه نقاله )

 صفحات میانی برای تمیز کردن تسمه نقاله از صفحات مسطح – خم شده یا قوسی یا ورق های فلزی ساخته شده اند. این وسایل عمل حفاظت را به نحو بسیار مطلوب هم در مقابل مواد ریخته شده و هم در مقابل عوامل جوی فراهم می کنند. بسته به تصمیم گیری طراح و ساختمان شاسی نگهدارنده، کم و بیش از یکی از سه نوع صفحات میانی برای تمیزکردن تسمه نقاله  نشان داده شده دراستفاده می شود.

 

تراشنده نوار و تمیز کردن تسمه نقاله بازگشت

( روش دوم تمیزکردن تسمه نقاله  )

در طرف رویی نوار بازگشت، درست در جلوی طبلک دنباله، مواد ریخته شده روی نوار بازگشت توسط تراشنده نوار بازگشت تراشیده می شوند و از گیر افتادن این مواد ریزشی بین نوار و طبلک دنباله جلوگیری می کند. این تراشنده نواربه شکل V با زاویه داخلی ۶۰ است. رأس آن به طرف سر نوار است. تراشنده بین طبلک دنباله و اولین قرقره بازگشت از طرف طبلک دنباله قرار می گیرد و توسط آن نگه داشته شود.

تسمه برزنتی 

چه موقع از تسمه الواتور برزنتی استفاده می شود؟