داربست های لوله ای

نکات ایمنی داربستها /رعایت ایمنی اتصالات لوله ای

معایب استفاده از داربست و اتصالات و سازه های لوله ای. – سقوط از ارتفاع ناشی از سرخوردن دسترسی ،ناایمن فقدان تجهیزات حفاظت از سقوط. – صدمه به واسطه سقوط ،ابزار تجهیزات و مواد زائد. – برق گرفتگی ناشی از برخورد و تماس با خطوط انتقال نیرو و برق. – صدمه دیدن و خراب شدن […]

نکات ایمنی داربستها /رعایت ایمنی اتصالات لوله ای ادامۀ مطلب »