کرپی pick-up در تاسیسات/کاربرد تکیه گاه PICK-UP

در اغلب تأسیسات لوله کشی فاصله ستون ها در پایه لوله برابر با “0 – ’25 می باشد.برای لوله های با قطر زیاد، امتداد یافتن در فاصله مشکلی ایجاد نمی کند. با این حال لوله های با قطر کوچک از استحکام لازم برای پوشش این فاصله برخوردار نبوده و بین دو تکیه گاه از وسط خم خواهند شد.

درباره بست کرپی در شبکه های پایپینگ  بیشتر بدانید.

کرپی چیست؟ /قیمت کرپی/تولید وپخش
کرپی در واقع یک میلگرد دو سر رزوه ای است که از وسط به حالت یو( U )خم شده است. واژه کرپی به زبان ترکی به معنی پل میباشد و به حرف – U -نیز شباهت دارد.

تکیه گاه های (کرپی)PICK-UP

این فرورفتگی میتواند آن قدر شدید باشد که از جریان یافتن ماده جلوگیری کند. کرپی های Pick-up به منظور استفاده از لوله های بزرگتر جهت حفظ لوله های کوچکتر طراحی شده اند.
با استفاده از یک نبشی فلزی که با کرپی U شکل به لوله با قطر بزرگتر متصل شده اند امکان حمایت از لوله های با قطر کوچک در ضعیف ترین نقطه فراهم میگردد. (شکل زیر)

کرپی pick-up در تاسیسات