کاربرد رولیک ضربه گیر – جلوگیری از ضربه در نقطه بارگیری

جلوگیری از ضربه هنگام ریختن مواد روی سطح نوار نقاله در محل بارگیری

 

. از آنجا که در صفحه قائم جهت جریان مواد بارگیری شده روی نوار نقاله تقریبا هر گاه هم جهت با حرکت نوار نیست، لذا در اثر ریختن مواد روی سطح نوار مقداری ضربه به آن وارد می شود. مواد خیلی نرم، حتی اگر سنگین باشند، ضربه زیادی وارد نمی کنند، اما در صورتی که فاصله قرقره ها در محل بارگیری نزدیک به هم نباشد، می تواند باعث انحنای تسمه نقاله بین قرقره ها شود.

انحنا می تواند باعث نفوذ مواد از زیر دیواره های بارگیری و ریزش مواد از البه های نوار در یا بعد از نقطه بارگیری شود. مواد قطعه ای، به ویژه اگر سنگین باشند ضربه قابل توجهی روی نوار وارد می کنند. چنانچه قطعات نوک تیز باشند امکان دارد در نوار شکاف یا بریدگی ایجاد کنند.

قطعات سنگین باعث آسیب به لاشه نیز می شوند. در محل بارگیری بایستی از رولیک ضربه گیر استفاده کرد. این قرقره ها بایستی طوری در زیر نقطه بارگیری قرار بگیرند که قسمت عمده جریان مواد قطعه ای بین قرقره های نگهدارنده و نه روی آنها بریزد.

چنانچه مواد از مخلوطی در تسمه نقاله pvc از مواد نرم و قطعه ای تشکیل شده باشند، شوت بارگیری طوری تعبیه می شود که اول مواد نرم روی نوار انباشته می شوند و سپس مواد قطعه ای روی آنها قرار گیرند. با این کار، ضربه حاصل از قطعات توسط لایه ای از مواد نرم خنثی می شود . * مشکلات مربوط به ضربه، به ویژه در رابطه با مواد قطعه ای، در حالتی که محل بارگیری نوار نقاله سربالا باشد حادتر می شود.

رولیک

 رولیک چیست ؟

  • کاربرد و مشخصات انواع رولیک + لیست قیمت 
  • محاسبه فاصله بین رولیک های رفت-برگشت و نقاط بارگیری در نقاله ها
تسمه نقاله لاستیکی