نقاله های غلتکی ثابت

نقاله های غلتکی ثابت/رولیک درکانوایر هایی غلتکی/مشخصات-کاربرد