رولیک ضربه گیر در قسمت تغذیه نوار نقاله

کاربرد رولیک ضربه گیر – جلوگیری از ضربه در نقطه بارگیری