bdlrکانوایر های غلتکی

کانوایرهای BDLR

اکثر کانوایرهای تجمعی ،BDLR همان قطعات محرکه نوع انتقالی را به کار میگیرند. اختلاف اصلی آن است که غلتکهای فشاری در یک چهارچوب ثابت نصب میشوند بلکه در یک چهار چوب متحرک نصب میشوند که به آنها اجازه میدهد به طرف پائین رها شود و بنابراین محرکه از غلتکها جدا گردد.

اکثر کانوایرهای تجمعی از وسایل پنوماتیکی برای حفظ بلت محرک در زیر غلتک برای اعمال فشار استفاده می کنند. یک شیر سولنوئیدی معمولاً برای کنترل اولین منطقه در کانوایرهای تسمه ای استفاده میشود. وقتی که شیر تحریک شود تسمه محرکه رها شده محرک از غلتکها دور میشود. محصول بعدی که به این منطقه می رسد حسگر دوباره تحریک میشود غلتکی یا چشم الکتریکی این عمل نیروی محرکه را از ناحیه قبلی قطع می.کند محصول بعدی در آن ناحیه وارد شده و حسگر را تحریک کرده و سناریو مجدداً تکرار میشود تا منطقه

شود.

یکی از سازندگان از یک تسمه پشت دار V شکل برای تحریک غلتکها و یک میله مکانیکی برای نگه داشتن تسمه به زیر هرزگرداستفاده .کند وقتی که غلتک سنسور پائین ،رود نیروی محرک در آن ناحیه از کار می افتد در برخی ،کاربردها که نامطلوب است محصولات به همدیگر فشار داده شوند یک مقطع کوتاه از تسمه ای ضخیم تر میتواند به مجموعه افزوده شود به طوریکه این تسمه زیر غلتکها بیابد و به قدر کافی نیروی محرکه به غلتکها و هرزگرد ها وارد آورد و بنابراین فشار اعمالی به ،محصول آن را چند اینچ به سمت جلو برای بستن هر فاصله هوایی به جلو براند.

بعضی سازندگان، BDLR با تسمه V شکل برای تجمع ارائه میدهند لیکن اغلب سازندگان BDLR با تسمه باریک ارائه میدهند. معمولاً به جای استفاده از غلتک هایی که تسمه را به بالا تکیه دهد از یک کفشک ساخته شده از مواد با اصطکاک کم برای نگه داشتن تسمه در زیر غلتک استفاده می کنند.