برنامه ریزی حمل و نقل با نقاله ها

مسائل برنامه ریزی حمل و نقل با نقاله ها شامل مسائلی است که در آن یک کالای معین از منابع مختلف عرضه به نقاط مختلف تقاضا توسط تسمه نقاله ها توزیع میگردد.

در این نوع مسائل، هدف اصلی کمیته سازی هزینه های حمل و نقل بوده که این هزینه ممکن است با معیارهای مسافت، زمان یا ریال بیان گردد. تکنیک حل اینگونه مسائل حرکت را تنها از سوی منبع به مقصدمجاز دانسته و ساختار مسائل نیز با توجه به همین موضوع بنا شده است.

در حالت کلی m منبع وجود داشته که هر منبع دارای i قلم کالا ai می باشد (i=1 ,2,.. m) و نیز n مقصد موجود بوده که مقصد j تقاضای bj قلم کالا را دارد (n…,1,2=j). تعداد (m) (n) هزینه وجود دارد که معادل با حرکت هر قلم کالا از هر منبع به هر مقصد می باشد.

حل مسائل مربوط به حمل و نقل در شرایط مختلف

در حل مسائل حمل و نقل زمانی که منابع خالی و مقاصد بر باشد، هزینه کل به حداقل می رسد. برای حل اینگونه مسائل شرایط زیر مورد نیاز می باشند.

۱.کل ظرفیت منابع باید با کل نیاز مقاصد معادل باشد یعنی؛

فرمول 1 برنامه ریزی حمل و نقل با نقاله ها

۲. تعداد کل اقلامی که از هر منبع به مقاصد حمل میشوند باید معادل ظرفیت هر منبع باشد. یعنی؛

فرمول2 برنامه ریزی حمل و نقل با نقاله ها

۳. تقاضای هر مقصد باید به طور کامل با افلام حمل شده از منابع مطابقت داشته باشد. یعنی؛

فرمول 3 برنامه ریزی حمل و نقل با نقاله ها

۴. تعداد اقلام حمل شده از هر منبع باید عددی غیرمنفی باشد یعنی برای کلیه زها اید و در انتها تابع هزینه به شکل زیر است:

قرمول 4 برنامه ریزی حمل و نقل با نقاله ها

که Cij هزینه حمل یک قلم کالا از منبع i به مقصد j بوده و Xij تعداد اقلام حمل شده از منبع به مقصد می باشد.


هدف از برنامه ریزی حمل و نقل کالا

مدل های برنامه ریزی حمل و نقل با هدف کمیته سازی تابع هزینه و برنامه ریزی برای حمل کالا از یک منبع به یک مقصد طراحی شدند، در کارخانجات بزرگ مسائل برنامه ریزی حمل و نقل در مقیاس های بزرگتری وجود دارد.

 

حمل ونقل کالا در مقیاس بزرگ

در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– توزیع قطعات
– انتقال قطعات از انبار به خط مونتاژ
– تخصیص نیروی انسانی و پرسنل
– بارگیری ماشین آلات

*در این تکنیک فقط توزیع کالا از مبداء به مقصد مجاز بوده که ممکن است این حالت همیشه واقعی نباشد.